GEOPORTAL
Geoportal Powiatu Staszowskiego
    

Dane udostępnione poprzez Geoportal Powiatu Staszowskiego stanowią dostęp do usług (usługa wyszukania, usługa przeglądania) o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010r. nr 76, poz. 489 z późn. zm.) dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Staszowskiego.

Zawarte w Geoportalu Powiatu Staszowskiego informacje oraz generowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych. Mają one wyłącznie charakter poglądowy i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektów ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów pozostałych baz danych. Kopiowanie i publikowanie danych bez zgody jest zabronione.

Starosta Staszowski nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z tego serwisu.

Nastąpiła awaria geoportalu. Trwa jej usuwanie.
Wybrane dane naszego serwisu udostępniane są w formie usługi wms pod adresem:
http://staszow.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php
GEOPORTAL - tryb publiczny
Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD
Dostęp w trybie chronionym
Dane kontaktowe Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Projekt pn.: „e-Geodezja – Cyfrowy zasób geodezyjny powiatów:
Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego”, współfinansowany przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014-2020, Działanie 7.1 Rozwój e-Społeczeństwa